Chi tiết - Sở Tư pháp

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của tỉnh, nâng cao Chỉ số DTI hằng năm của tỉnh một cách bền vững; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số cũng như Chỉ số DTI; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trong việc cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số DTI của tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU  ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy. Từng bước nâng thứ hạng Chỉ số DTI của tỉnh vào nhóm khá của cả nước, ngày 11/8/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND Nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (DTI).

Để nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, Kế hoạch đưa ra 8 giải pháp và nhiệm vụ, đó là: Về nhận thức số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng; hoạt động chính quyền số; hoạt động kinh tế số; hoạt động xã hội số.

Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã và các doanh nghiệp có liên quan tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến chuyển đổi số; bố trí nguồn lực hợp lý, xác định những công việc cấp bách, thiết yếu để tập trung ưu tiên thực hiện trước; quan tâm đến cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin; xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần trong việc nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách các Chỉ số chính/Chỉ số thành phần có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các Chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Báo Quảng Trị; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện chi tiết, đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao các chỉ số được phân công chủ trì, trong đó chỉ rõ những đơn vị cụ thể có liên quan cần phối hợp để cải thiện chỉ tiêu được giao trong Kế hoạch này. Đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan phối hợp trong các chỉ tiêu được giao; thực hiện báo cáo, cung cấp đầy đủ số liệu liên quan tới các chỉ tiêu được giao tại các Phụ lục của Kế hoạch này,  đột xuất, định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) và hàng năm (trước ngày 20/12) gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mục tiêu, chỉ số của các chỉ tiêu được giao chủ trì. Thủ trưởng các sở, cơ quan và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do đơn vị chủ trì yêu cầu phối hợp và thực hiện chế độ báo cáo (khi có yêu cầu từ đơn vị chủ trì). Chịu trách nhiệm trước đơn vị chủ trì về mục tiêu, chỉ số của các chỉ tiêu được giao phối hợp. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa của việc nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số nói riêng và việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nói chung. Tích cực kết nối với những kênh truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Nghiên cứu, triển khai chương trình truyền thông (bao gồm: báo, truyền hình, mạng xã hội, trang web…) về chuyển đổi số theo chuyên đề hàng quý một cách đồng bộ để nâng cao hiệu ứng từ công tác truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thực hiện thu thập, tổng hợp số liệu chung các chỉ số của Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này.

                                                                     Lan Chi

- file đính kèm: /documents/39955/0/K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+170.pdf/a911eb75-9c3b-25cd-a662-05ac253814a9?t=1692610857257