Hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở - Sở Tư pháp

Công văn số 2179/STP-VP ngày 29/11/2022 về việc hướng dẫn thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập.

.

Thông báo về việc cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Nguyễn Thị Vân Anh

./documents/39955/0/cv1535+th%C3%B4ng+b%C3%A1o+c%E1%BA%A5p+th%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1+vi%C3%AAn+%283%29.pdf/571ea8ff-6e0b-495e-437e-e30b0858560d?t=1666598841592

Thông báo về việc tổ chức đợt 2 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

Thông báo Quyết định về việc thu hồi, huỷ bỏ Phiếu lý lịch tư pháp

THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị năm 2022

THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá

Công văn số 96/STP-HCTP&BTTP ngày 17/01/2022 Thông báo về việc cấp thẻ Đấu giá viên

Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 05/01/2022 về Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

Thông báo số 1474/TB-STP ngày 28/12/2021 về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

1 2 3 »