Hoạt động chỉ đạo điều hành của Sở - Sở Tư pháp

Thông báo về việc ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá

Công văn số 96/STP-HCTP&BTTP ngày 17/01/2022 Thông báo về việc cấp thẻ Đấu giá viên

Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 05/01/2022 về Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

Thông báo số 1474/TB-STP ngày 28/12/2021 về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Công văn 1473/STP-HCTP&BTTP ngày 18/12/2021 Công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thông báo số 1410/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 10/12/2021 về hiệp y trình UBND tỉnh miễn nhiệm Giám định viên Tư pháp

Thông báo về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Quyết định số 331/QĐ-STP ngỳ 07/10/2021 Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên

Quyết định số 330/QĐ-STP ngày 07/10/2021 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Thượng An

Quyết định số: 325/QĐ-STP ngày 29/9/2021 về xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên

« 1 2 3 4 5 »