Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 29/6/2023 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTP quy định về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ ngành Tư pháp.

Thông tư số 02/2023/TT-BTP  quy định danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp. Được áp dụng áp dụng với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Tư pháp từ trung ương đến địa phương, gồm: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Theo Thông tư số 02/2023/TT-BTP, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tư pháp gồm có 9 lĩnh vực, cụ thể:

- Lĩnh vực xây dựng pháp luật (gồm xây dựng chính sách, pháp luật).

- Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật (bao gồm: phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật).

- Lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Lĩnh vực kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm: kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật).

- Lĩnh vực hành chính tư pháp (bao gồm: hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; nuôi con nuôi; đăng ký biện pháp bảo đảm; bồi thường nhà nước; lý lịch tư pháp).

- Lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý (bao gồm: luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, hòa giải thương mại, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trợ giúp pháp lý).

- Lĩnh vực phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

- Đại diện Bộ Tư pháp tại Phái đoàn Thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ.

- Lĩnh vực thi hành án dân sự.

Theo đó, mỗi lĩnh vực có những vị trí việc làm và ngạch công chức tương ứng với từng vị trí việc làm cụ thể (Phụ lục số I kèm theo Thông tư số 02 /TT/2023/TT-BTP).

Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023./.

                                                                                     Lan Chi

- TT 02:/documents/39955/0/VanBanGoc_02.2023.TT.BTP.pdf/4e4252b3-1f22-d0d4-0106-ccfe9e513a41?t=1691457065702

- PL: + /documents/39955/0/VanBanGoc_Ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+I.III.pdf/20f2dffe-b10a-8c70-07a6-900033dbd96c?t=1691457121405

         +