Chi tiết - Sở Tư pháp

 

Đính kèm : 

Ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 740/QĐ-BTP công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (gửi kèm theo).

Theo Quyết định số 740/QĐ-BTP, danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp gồm Danh mục Báo cáo định kỳ lồng ghép vào Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng, báo cáo công tác tư pháp hàng năm và Danh mục Báo cáo định kỳ thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng, cụ thể:

- Danh mục Báo cáo định kỳ lồng ghép vào Báo cáo công tác tư pháp 6 tháng, báo cáo công tác tư pháp hàng năm gồm có: Báo cáo chung về xây dựng pháp luật; Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Công tác nuôi con nuôi; Công tác lý lịch tư pháp; Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm; Công tác bồi thường nhà nước; Công tác bổ trợ tư pháp; Công tác trợ giúp pháp lý; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác công nghệ thông tin; Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Danh mục Báo cáo định kỳ thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng: Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô; Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp; Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Báo cáo tổng kết về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp; Báo cáo về tình hình trưng cầu, đánh giá việc thực hiện giám định và sử dụng kết luận giám định tư pháp; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương; Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại tại địa phương; Báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật theo Nghị định số 113/2014/NĐ-CP và kết quả triển khai Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về hợp tác mước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Tùy thuộc vào từng lĩnh vực, cấp thực hiện báo cáo là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp và các cơ quan khác ở Trung ương; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã.

                                                                                             Lan Chi

 

QĐ 740:/documents/39955/0/740.qd-btp-ve-danh-muc-bao-cao-dinh-ky.pdf/13fc1558-dfd5-d2b2-1eb2-73f0b1af3a67?t=1686214358354