Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 24/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BTP Quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.

Đối tượng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BTP là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.

Theo Thông tư này, có 4 nhóm lĩnh vực và các vị trí công tác định kỳ thực hiện chuyển đổi, cụ thể như sau:

- Lĩnh vực lý lịch tư pháp có 01 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi là: Giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, có 03 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi là: Giải quyết các thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; Giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

- Lĩnh vực nuôi con nuôi, có 01 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi là: Giải quyết việc nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thừa phát lại, có 06 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi là: Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh, văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại thành lập ở nước ngoài; Thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng thừa phát lại.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 5 năm. Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đã được phân công làm việc ở vị trí công tác đó trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, tính thời gian giữ vị trí công tác để rà soát định kỳ chuyển đổi theo thời hạn quy định tại Thông tư này.

Thông tư 05/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 07tháng 10 năm 2023. Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

                                                                                       Lan Chi

- Phụ lục: /documents/39955/0/PL.doc/081eb606-2f9e-d694-246d-7a9af99ab409?t=1693905203203

- TT 05/2023/TT-BTP: /documents/39955/0/TT+V%E1%BB%80+%C4%90%E1%BB%8ANH+K%E1%BB%B2+CHUY%E1%BB%82N+%C4%90%E1%BB%94I+V%E1%BB%8A+TR%C3%8D+C%C3%94NG+T%C3%81C.pdf/280a7806-e624-6376-fd3f-c87ea34ae2c8?t=1693900774338