Chi tiết - Sở Tư pháp

Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ. Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp.

       Thực tế cho thấy với đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gắn bó mật thiết với nhân dân đã và đang có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảngchính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, công tác quy hoạch cán bộ được coi là khâu then chốt, có vai trò chiến lược. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Quy định số 608-QĐ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác quy hoạch cán bộ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 18/3/2022 hướng dẫn một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ; Để cụ thể hóa nội dung Quy định số 608-QĐ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy Quảng Trị, Sở Tư pháp ban hành Hướng dẫn số 491/HD-STP ngày 04/4/2022 Hướng dẫn rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026-2031.

       Căn cứ Quy định số 608-QĐ/TU ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 18/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ, Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031, cụ thể như sau:

       Sau khi thực hiện quy trình 05 bước theo Kế hoạch, Sở Tư pháp đã đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Phó giám đốc Sở giai đoạn 2020-2025 đối với 03 cá nhân; phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Sở Tư pháp giai đoạn 2026-2031 đối với 02 cá nhân và nguồn quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp giai đoạn 2026-2031 đối với 06 cá nhân tại Tờ trình số 1242  /TTr-STP ngày 22/6/2022. Đồng thời, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 45/QĐ-STP ngày 22/6/2022 về việc quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2026 – 2031. Theo đó, quy hoạch chức danh cấp Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2026 - 2031 đối với 11 cá nhân và quy hoạch chức danh cấp Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2026-2031 đối với 12 cá nhân.

       Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Sở Tư pháp sẽ tổ chức công khai trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo và các cá nhân có liên quan biết, quản lý, sử dụng. Đồng thời, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./

                                               

                                                                                                Lan Chi