Chi tiết - Sở Tư pháp

Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp là một trong những nội dung quan trọng, cần thiết cho hoạt động lý lịch tư pháp.

     Luật Lý lịch tư pháp đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Bên cạnh công tác triển khai Luật, theo Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 về việc ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, cập nhật, rà soát thông tin Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Có thể nói Quy chế này tạo hành lang pháp lý cho hoạt động cấp phiếu LLTP thuận lợi, chính xác và hiệu quả, đưa công tác lý lịch tư pháp ngày càng trở nên chuyên nghiệp, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

       Để tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa chủ trương cải cách Tư pháp, đáp ứng tiến trình cải cách, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/02/2020 về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xác định nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, tăng cường quản lý kinh tế - xã hội của địa phương... Đồng thời, để phù hợp với tình hình thực tế và hệ thống văn bản pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 bãi bỏ Quyết định 30/2013/QĐ-UBND.

       Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết Quy chế liên ngành số 631/QCPH-STP-CA-TAND-VKSND-CTHADS ngày 29/6/2020 phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Điểm mới của Quy chế này là các cơ quan ngoài hình thức gửi văn bản giấy thì có thể gửi văn bản điện tử qua hộp thư điện tử của các cơ quan, đơn vị. Hình thức này đã tận dụng được ưu điểm của công nghệ, hạn chế việc thất lạc công văn, rút ngắn thời gian thu thập giấy tờ làm căn cứ xóa án tích, hướng đến mục tiêu công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo thời hạn giải quyết theo quy định. Kết quả, Sở Tư pháp đã tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp từ các cơ quan có liên quan:6.281 thông tin; Tiếp nhận yêu câu cấp phiếu lý lịch tư pháp: 7.030 trường hợp; Thực hiện cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 6.992 trường hợp; Lập hồ sơ lý lịch tư pháp: 1.148 hồ sơ; Bổ sung các thông tin lý lịch tư pháp:4.066 thông tin; Cung cấp 850 thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp khác để xử lý theo thẩm quyền.

       Sau gần 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan liên quan, việc trao đổi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu của Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần đưa công tác lý lịch tư pháp nói chung, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp nói riêng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế phối hợp còn một số hạn chế, bất cập như:

       - Công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin LLTP đôi lúc chưa thường xuyên, kịp thời, đầy đủ; nhiều thông tin chưa được cung cấp hoặc cung cấp còn thiếu, có sai sót, ảnh hưởng đến yêu cầu quản lý, khai thác, xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP.

       - Ngoài ra, một số cơ quan ngoài tỉnh cung cấp thông tin LLTP về án tích rất chậm, không bảo đảm thời gian theo quy định, nhiều trường hợp không cung cấp thông tin khi Sở Tư pháp có văn bản yêu cầu; công tác phối hợp xác minh tình trạng án tích của người có yêu cầu cấp phiếu LLTP và phối hợp xác minh các điều kiện đương nhiên xóa án tích còn chậm, dẫn đến tình trạng chậm trả kết quả cấp phiếu LLTP; việc tra cứu, xác minh trong trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP bị cơ quan công an bắt, lập “danh chỉ bản” thường bị chậm và không có kết quả về án tích. Đặc biệt là những trường hợp hồ sơ thông tin về án tích có trước năm 2010 do các thông tin án tích đã lâu nên bị thất lạc hoặc do cơ quan chia tách, sáp nhập không được quản lý, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị liên quan. Vì vậy, Sở Tư pháp không có căn cứ xác định tình trạng án tích để cấp phiếu lý lịch tư pháp. Mặt khác, những trường hợp này đa số phải xác minh nhiều nơi do đó những trường hợp này thường kéo dài thời hạn giải quyết dẫn đến tình trạng cấp phiếu LLTP bị chậm so với quy định.

       Để thực hiện tốt hơn và có hiệu quả trong công tác phối hợp, trao đổi xác minh cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

       Một là, cần tăng cường sự phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ngày càng hoàn thiện, rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ quan cung cấp thông tin.

       Hai là, tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

       Ba là, thường xuyên trao đổi, tổ chức họp bàn với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phối hợp, tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp.

       Bốn là, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác lý lịch tư pháp và công tác tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

 

               

                                                                      Hoàng Trang -  Phòng Hành chính TP& BTTP