Chi tiết - Sở Tư pháp

Văn bản mới

ID Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
14 03/2022/TT-BTP 10/02/2022 Bộ Tư pháp Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
13 S?: 02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Bộ Tư pháp thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
12 01/2022/TT-BTP 04/01/2022 Chính phủ THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
8 45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Chính phủ ND về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
5 45/2020/TANDTC-PC 30/03/2020 Tòa án nhân dân tối cao V/v xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống bệnh Covid-19
9 01/2020/TT-BTP 03/03/2020 Bộ Tư pháp Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
7 15/2020/NĐ-Cp 03/02/2020 Chính phủ NĐ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử