Chi tiết - Sở Tư pháp

 Trần Thị Lan Chi

       Chánh Văn phòng Sở

        Công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng, vừa là mục đích vừa là động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm của từng cơ quan, của ngành. Trong những năm qua, công tác này luôn được lãnh đạo Sở quan tâm triển khai thực hiện.

        Hàng năm, sau khi có Kế hoạch phát động thi đua của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đều kịp thời quán triệt triển khai thực hiện đến toàn thể CCVC, thường xuyên phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng; về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng. Bám sát Kế hoạch công tác thi đua của Ngành, địa phương để xây dựng Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của đơn vị.

        Đặc biệt, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra theo chương trình, kế hoạch công tác Tư pháp, đồng thời là cơ sở để Bộ Tư pháp chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp cuối năm, hàng năm, sau khi Bộ Tư pháp ban hành Quyết định ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo Sở yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở căn cứ các chương trình, kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Bảng tiêu chí để rà soát lại các nhiệm vụ được giao. Đối với những nhiệm vụ đã ban hành kế hoạch thì triển khai thực hiện có chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Nếu nhiệm vụ nào chưa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thì nhanh chóng ban hành và triển khai thực hiện kịp thời. Thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ công tác do Bộ, Ngành Tư pháp giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị phụ trách. Qua đó, mặc dù trong điều kiện khó khăn về biên chế, kinh phí nhưng Sở tư pháp Quảng Trị luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

        Những năm qua, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung những điểm mới Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua từng năm, xây dựng thang điểm thi đua với đầy đủ các chỉ tiêu công tác trên từng lĩnh vực đã góp phần không nhỏ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần thúc đẩy các phòng, đơn vị thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, của ngành, bảo đảm việc bình xét thi đua công bằng, dân chủ, chính xác, đúng đối tượng.

        Với sự chủ động triển khai thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nên trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Bảng Tiêu chí tại đơn vị không gặp khó khăn, vướng mắc.

        Trong những năm tới, để công tác thi đua được triển khai sâu rộng, thực chất và là động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm của từng cơ quan, của ngành thì phong trào thi đua phải có nội dung thiết thực, mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, sát thực hơn nữa; hình thức và cách tiến hành thi đua phải phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng bộ phận công tác; dễ thực hiện, được mọi người đồng tình hưởng ứng; huy động được toàn lực lượng tạo thành sức mạnh tổng hợp hướng tới mục tiêu chung. Có như vậy phong trào thi đua mới thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các tập thể, của từng CCVC, đây cũng là một trong những biện pháp để nâng cao lòng yêu nước, phát huy khả năng của cán bộ, giúp cho mọi người phấn đấu học hỏi, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng tiến bộ.

         Việc ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm xếp hạng Sở Tư pháp địa phương trong những năm tiếp theo là không thể thiếu. Tuy nhiên cũng cần phải thường xuyên cải tiến các nội dung, tiêu chí cho phù hợp, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp từng năm; cải tiến phương pháp chấm điểm đánh giá để việc thực hiện Bảng tiêu chí tránh rập khuôn, hình thức.