Chuẩn tiếp cận pháp luật - Sở Tư pháp

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Công văn 3636/BNN-VPĐP ngày 06/6/2023 trả lời vướng mắc về đánh giá CTCPL và đô thị văn minh trong xét và công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Công văn 2609/BTP-PBGDPL ngày 23/6/2023 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công văn số 1688/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 19/9/2022 hướng dẫn một số quy định liên quan đến công tác chuẩn tiếp cận pháp luật

Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn TCPL thuộc bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí TPL thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới...

Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/20222 ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Quyết định 1738 ngày 04/7/2023 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2022 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

.

1