Chi tiết - Sở Tư pháp

       Để Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (sau đây gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam) tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan toả hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật rộng rãi trong nhân dân, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Công văn số 1208/HĐPHPBGDPL  ngày 12/10/2021đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện triển khai tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 như sau :

        1. Tích cực tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021 tại cơ quan, đơn vị mình với nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả theo tinh thần Công văn số 2742/UBND –NC ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam gắn với công tác phòng chống dịch Covid - 19, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 15/11/2021.

       2. Kịp thời, chủ động, thông tin phổ biến hoạt động  hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam của cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục trên Đài phát thanh và truyền hình; Loa truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử cơ quan, đơn vị;  Huy động, cán bộ, công chức viên chức của cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật,v.v...

       3. Xây dựng băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên tuyền Ngày pháp luật Việt Nam phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, có thể tham khảo, lựa chọn một trong số những khẩu hiệu sau:

       - Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

       - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và công đồng vì một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh;

       - Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả;

       - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;

       - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

       - Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của nhân dân.

        - Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

        - Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

       - Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

       - Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

       - Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả.

       Các cơ quan đơn vị có thể tham khảo một số pano, khẩu hiệu “Ngày pháp luật” tại Trang Thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, chuyên mục Ngày pháp luật hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, mục Phổ biến giáo dục pháp luật.

       4. Chế độ báo cáo: cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện “Ngày pháp luật” trong Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.                                                                                      

                                                                                           Phước nghĩa

Một số pano, khẩu hiệu chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

/Portals/0/CMT_06-11-2018-17-16-50-2_1.jpg

/Portals/0/CMT_06-11-2018-17-16-17-3.jpg

/Portals/0/CMT_06-11-2018-17-15-51-1_1.jpg

/Portals/0/CMT_06-11-2018-17-15-26-4_1.jpg

/Portals/0/CMT_06-11-2018-17-14-45-5_1.jpg

Đường link pano và khẩu hiệu: https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/npl/Pages/hinh-anh.aspx