Chi tiết - Sở Tư pháp

 Ngày 05/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với các nội dung:

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 15/7/2018 của  Bộ Tư pháp banh hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư số 09/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến đảm bảo tính kịp thời, đa dạng phong phú về hình thức và phương pháp triển khai, đảm bảo phạm vi và đối tượng thụ hưởng thông tin pháp luật đầy đủ.

   Công tác kiện toàn, đảm bảo điều kiện thi hành pháp luật về bồi thường nhà nước: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, viên chức phụ trách tham mưu về công tác bồi thường của nhà nước, đảm bảo mỗi đơn vị có ít nhất một cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tham mưu về công tác bồi thường nhà nước; có giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm công vụ, hạn chế các hành vi trái pháp luật khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức; xây dựng thiết chế theo dõi, thanh tra, kiểm tra và đảm bảo thi hành pháp luật về công tác bồi thường.

   Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật:  UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

   Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động tố tụng.

   Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Luật TNBTCNN và văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào hoạt động hành chính, tố tụng và thi hành án được bồi thường khi Nhà nước gây thiệt hại; đồng thời gắn kết hoạt động bồi thường nhà nước với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ nhằm phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.

                                                                                                                                                                  Nguyễn Đức Linh

                                                                                                                                                                    Thanh Tra Sở