Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL, Kế hoạch số18/KH-UBND ngày 29/01/2024 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 28/03/2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 73/ KH-HĐPH Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Kế hoạch này nhằm thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của Hội đồng PHPBGDPL, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, hiệu quả. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai công tác PBGDPL; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thành viên và từng thành viên của Hội đồng trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng và nhiệm vụ công tác PBGDPL của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg  ngày 06/10/2020 của Thủ tướng chính phủ và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án đã đề ra; Tăng cường công tác tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), chú trọng các địa phương ven biển, vùng hải đảo;  Phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến công chức, viên chức, người lao động qua đó từng bước thay đổi thói quen tìm kiếm, tra cứu các quy định pháp luật trong các văn bản QPPL, phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển trong quá trình thực hiện giải quyết công việc; Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp,trong đó tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến các vấn đề về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lĩnh vực đất đai, nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự…và các văn bản pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; Triển khai thực hiện Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022”; Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL của tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước…

                                                   Ánh Tuyết – Phòng PBGDPL&TDTHPL