Chi tiết - Sở Tư pháp

Nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan theo quy định. Đồng thời, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, ngày  07 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Description: https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/xuanhoang/2023_03_08_02_46_241.jpg

Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/6/2022; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 03/2022/L-CTN ngày 28/6/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. 

Kế hoạch số 206/KH-UBND  ngày 07 tháng 11 năm 2023 xác định rõ những nhiệm vụ, nội dung cần thực hiện, đó là:

(1) Công an tỉnh chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành Công an; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an các cấp, trọng tâm là lực lượng Cảnh sát cơ động.

 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp.

- Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

 (2) Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Cảnh sát cơ động.

(3) Tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phát hiện những bất cập, sơ hở nhằm đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với Luật Cảnh sát cơ động; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động theo đúng quy định và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương.

 (4) Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

                                                                                          Ánh Tuyết

/documents/39955/0/K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+tri%E1%BB%83n+khai+thi+h%C3%A0nh+Lu%E1%BA%ADt+C%E1%BA%A3nh+s%C3%A1t+c%C6%A1+%C4%91%E1%BB%99ng.pdf/853108ca-6bcf-a8d8-7efd-c5d1f40a7dc1?t=1701334247654