Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ngày 21/2/2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2017, trong 2 ngày 5- 6/12, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương do đồng chí Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL, công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc, về phía Hội đồng PHPBGDPL tỉnh có đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐPHPBGDPL tỉnh, các thành viên Hội đồng và Ban Thư ký.
 

Làm việc với Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả về hoạt động PBGDPL tỉnh Quảng Trị đã đạt được năm 2017.Cụ thể: Công tác tuyên truyền, PBGDPL đã được xác định là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị địa phương. Trong điều kiện còn gặp khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực nhưng Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Quảng Trị đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng được thể chế ở địa phương đảm bảo cho công tác PBGDPL, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã được kiện toàn, hình thức tuyên truyền, PBGDPL đã được đa dạng hóa, gắn kết giữa công tác tuyên truyền, PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, các cấp. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong công tác PBGDPL của tỉnh, đó là: Công tác tuyên truyền, PBGDPL còn hạn chế về tính trọng tâm, trọng điểm, chưa đánh giá được hiệu quả thực tế. Hiệu quả sử dụng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn thấp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan thành viên trong hoạt động của HĐPHPBGDPL tỉnh còn thiếu chặt chẽ. Kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều địa phương chưa bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở theo quy định…Từ đó, Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị với Hội đồng PHPBGDPL tỉnh những giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian tới.
Vĩnh Sơn là 01 trong 3 xã của huyện Vĩnh Linh đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, vì vậy việc xét, đánh giá công nhận xã đạt chuẩn TCPL có ý nghĩa quyết định trong việc công nhận xã về đích NTM. Làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Sơn nhằm khảo sát, nắm bắt về tình hình triển khai công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Kiểm tra đã ghi nhận những kết quả ban đầu đã đạt được trong công tác này đồng thời cũng chỉ ra những nội dung, vấn đề mà xã đã triển khai thực hiện nhưng chưa đảm bảo sự phù hợp với Quyết định số 619/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Tư pháp và cần phải khắc phục. Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra cũng đã giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong công tác triển khai xây dựng xã đạt chuẩn TCPL do địa phương nêu ra. Đồng chí Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn Kiểm tra đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Sơn cần xác định xây dựng đạt chuẩn TCPL là nhiệm vụ hàng năm gắn liền với quá trình triển khai nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương, với việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng, chính quyền hàng năm và xây dựng xã NTM, vì vậy Đảng ủy, UBND xã cần quan tâm chỉ đạo và duy trì triển khai thực hiện đánh giá chuẩn TCPL trong những năm tiếp theo./.

Quốc Long