Chi tiết - Sở Tư pháp

Báo cáo của UBND tỉnh về cung cấp thông tin

hực hiện Công văn số 3718/UBND-NC ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về cung cấp thông tin tình hình triển khai Luật Tiếp cận thông tin theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Báo cáo cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh.

 /Portals/0/BC_197_2020_signed.pdf