Chi tiết - Sở Tư pháp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

               1. Số lượng: 02 chỉ tiêu viên chức pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, cụ thể:

              - 01 viên chức pháp lý chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 02 tại huyện Đakrông.

              - 01 viên chức pháp lý phòng nghiệp vụ Pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

2. Điều kiện dự tuyển:

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

             - Từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ ngạch tuyển dụng.

             - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

             - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hình sự, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính (đưa vào cơ sở giáo dục, đang giáo dục tại xã, phường, thị trấn).

            - Đối với những người đang công tác tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội thì phải có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan đang công tác

              3. Yêu cầu :

             - Có bằng đại học trở lên chuyên ngành Luật.

             - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

            - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

              4- Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ và phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên webside của Sở Nội vụ: noivuquangtri.gov.vn       

5. Hình thức: Xét tuyển.                  

Thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, sau đó tuyển dụng theo quy định tại Nghị định  số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

           6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

          Nhận hồ sơ từ ngày 24/11/2020 đến hết ngày 24/12/2020, tại Văn phòng Sở Tư pháp - Số 87 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà.

          7. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

          Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Sở  Tư pháp, điện thoại số 0233.3855701./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 GIÁM ĐỐC

- Sở Nội vụ;

- Đài PT-TH tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Trung tâm TGPL NN;                                                                                    (Đã ký)

- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, VP.

 

                                                                                                                    Hoàng Kỳ