Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 30/7/2021), với mục đích nhằm huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngày 26/7/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 906/STP-PBGDPL&TDTHPL đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

     1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn với hình thức, phương thức truyền thông đa dạng, đến từng cộng đồng, khu phố, thôn, bản nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, cảnh giác với dịch bệnh Covid-19, ủng hộ và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên các Trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội ... về tăng cường hoạt động phòng chống dịch Covid-19, phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

     2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đẩy mạnh phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, quy định về cách ly bắt buộc; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng tránh dịch bệnh tại đơn vị, địa phương.

    Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật trực quan, sinh động, lồng ghép tại các buổi sinh hoạt văn hóa, hòa giải cơ sở..., đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

    Xem chi tiết tại đây

                                                                                                                                               Lê Huyền 

                                                                                                                                 Phòng PBGDPL&TDTHPL