Chi tiết - Sở Tư pháp

Trong năm 2023, việc thi hành Hiến pháp và các văn bản QPPL của các cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh luôn được các Sở ban ngành, UBND các cấp xác định là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị và nghiêm túc thực hiện.

Một số kết quả đạt được

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và các văn bản QPPL dưới Luật

Trên cơ sở chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh, các Sở, ngành, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các Luật và văn bản QPPL thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý của ngành, cơ quan, địa phương mình. Các Sở, ban, ngành đã ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện các Luật và văn bản QPPL trên phạm vi toàn tỉnh. Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL, văn bản hành chính quy định chi tiết các điều, khoản được giao tại Luật. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/11/2023, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành 46 văn bản quy phạm pháp luật (21 Nghị quyết, 25 Quyết định)

Nhìn chung, việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan; văn bản QPPL được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được các cấp, các ngành và các địa phương chú trọng thực hiện, gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị và thực tế địa phương. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 29/01/2023 về công tác phổ biến GDPL, hòa giải cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật được ban hành năm 2022có hiệu lực trong năm 2023; 06 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV  và các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; pháp luật về khiếu nại, tố cáo; pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường;… vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình, Đề án về PBGDPL: Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và các chương trình, Đề án khác theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; Hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND tỉnh cũng ban hành các Kế hoạch và văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Luật, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý của ngành, cơ quan, địa phương mình.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị địa phương đã ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2023 đúng thời hạn quy định. Thông qua đó, xác định các nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của cơ qua chủ trì và cơ quan phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Các ngành, các cấp đã tập trung triển khai truyền thông các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội, nổi bật  như Dự thảo Luật đất đai, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Dự thảo Luật Công chứng.