Thông báo - Sở Tư pháp

THÔNG BÁO Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thông báo về việc ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá

Công văn số 96/STP-HCTP&BTTP ngày 17/01/2022 Thông báo về việc cấp thẻ Đấu giá viên

Quyết định số 02/QĐ-STP ngày 05/01/2022 về Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

Thông báo số 1474/TB-STP ngày 28/12/2021 về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Công văn 1473/STP-HCTP&BTTP ngày 18/12/2021 Công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thông báo số 1410/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 10/12/2021 về hiệp y trình UBND tỉnh miễn nhiệm Giám định viên Tư pháp

Thông báo về việc đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Quyết định số 331/QĐ-STP ngỳ 07/10/2021 Quyết định xoá đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên

Quyết định số 330/QĐ-STP ngày 07/10/2021 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Thượng An

« 1 2 3 4 5 »