Thông báo - Sở Tư pháp

Thông báo số 964/STP-VP ngày 31/5/2024 v/v lựa chọn đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp, bảo trì phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý công chứng, chứng thực và thong tin ngăn chặn trên...

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Thượng Pháp.

.

Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Thượng Pháp.

.

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (Nguyễn Thị Thu Hà)

.

Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (Nguyễn Thị Hà)

.

Quyết định công nhận, đăng tải và cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

.

Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 08/8/2023 về kết quả tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản

Thông báo số 1388/TB-STP ngày 26/7/2023 về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng Luậ sư Trần và cộng sự

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

.

Thông báo số 01/TB-HĐKTSH ngày 04/7/2023 về danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào viên chức theo chỉ tiêu số người làm việc năm 2023 của TTDVBĐG tài sản

1 2 3 4 5 »