Chuyên mục tiếp cận thông tin - Sở Tư pháp

Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 02/8/2023 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp Quảng Trị

Quyết định 406/QĐ-STP ngày 20/11/2018 Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp và Danh mục công khai

Công văn hướng dẫn báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin

HỆ THỐNG TRA CỨU THÔNG TIN TÊN MIỀN

.

Công văn 2151/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 24/11/2022 về việc cung cấp thông tin việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin.

.

Công văn số 5940/UBND-NC ngày 21/11/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin trong thời gian tới

.

Báo cáo của UBND tỉnh về cung cấp thông tin

Báo cáo đánh giá tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Lao đồng, Thương binh và Xã hội

Quy chế nôi bộ về cung cấp thông tin của Sở Lao đồng, Thương binh và Xã hội

1 2 »