Tin tức chuyên ngành - Sở Tư pháp

Thông tư số: 04 /2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ...

.

LUẬT CĂN CƯỚC NĂM 2023- CÔNG CỤ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG ĐỂ NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ DÂN CƯ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

.

Công văn 965/STP-VP ngày 31/5/2024 đề nghị chào giá thẩm định giá phần mềm cho dự án: Nâng cấp, bảo trì phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý công chứng, chứng thực và thông tin ngăn chặn trên địa bàn...

Thông báo số 964/STP-VP ngày 31/5/2024 v/v lựa chọn đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp, bảo trì phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý công chứng, chứng thực và thong tin ngăn chặn trên...

Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Tập huấn về bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tỉnh Quảng trị

Một số vướng mắc, bất cập trong quy định phân cấp và ủy quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tư pháp

.

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

DANH SÁNH TỔ THƯ KÝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »