Chuyển đổi số - Sở Tư pháp

Chuyển đổi số và vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ

Nâng cao chỉ số chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (DTI).

Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2023

.

Những kết quả tích cực của Việt Nam trên đường phát triển Chính phủ số

.

Công văn số 1667/STP-VP ngày 13/9/2022 về việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Công văn 1589/STP-VP ngày 26/8/2022 về việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" nẵm 2022

Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/8/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn...

Kế hoạch triển khai Nề tảng địa chỉ số quốc gia gắnvới bản đồ số tại Quảng Trị

Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

KẾ HOẠCH 43/KH-UBND VỀ TRUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ CHƯƠNG TRÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

1