Tin tức - Nghiên cứu trao đổi - Sở Tư pháp

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Công văn về việc V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch PBGDPL năm 2024

Tìm hiểu về phiếu Lý lịch Tư pháp; Tìm hiểu quy định pháp luật về xoá án tích; Tìm hiểu quy định của pháp luật về Phiếu LLTP và Xoá án tích

.

Quyết định số 3076/QĐ-BTP ngày 29/12/2023 Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của ngành Tư pháp

Bảo đảm quyền con người theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sở Tư pháp với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Một số đề xuất, kiến nghị đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước

Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

1 2 3 4 5 6 7 »