Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực thay thế Luật Cư trú 2006 với rất nhiều điểm mới. Đây là đạo luật rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cư trú, quản lý dân cư; giảm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú và đổi mới phương thức quản lý cư trú từ thủ công sang điện tử. Ngay sau khi Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 09/7/2021 về triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh trong đó có lệ phí đăng ký cư trú; ban hành Công văn số 2208/CATPV01 ngày 21/9/2022 đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng xem xét quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhà trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 20 Luật Cư trú năm 2020.

Cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân, các quy định về đăng ký, quản lý cư trú có liên quan mật thiết đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau trong quản lý nhà nước. Việc sử dụng các giấy tời, tài liệu cũ về cư trú như Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú… thời gian qua đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Luật Cư trú 2020 ra đời làm thay đổi phương thức quản lý cư trú từ thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thông tin dữ liệu về định danh cá nhân của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú nhằm thúc đẩy cải cách hành chính. Hiện nay, việc đăng ký cư trú cho người dân được thực hiện theo 04 nhóm thủ tục là: đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú và sắp tới là thủ tục xác nhận thông tin lưu trú, do đó không còn gọi là thủ tục đăng ký hộ khẩu.

Từ 2023 bỏ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú- Ảnh minh họa

Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ với diện tích tự nhiên 4.739,8 km2 với dân số khoảng 774.854 người. Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 13 phường, 11 thị trấn và 101 xã; thành phần chủ yếu có 03 dân tộc Kinh, Bru-Vân Kiều, Pa Cô và một số ít dân tộc khác sinh sống. Trong những năm qua công tác đăng ký, quản lý cư trú được các cấp, ngành quan tâm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác đăng ký, quản lý cư trú vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Để triển khai công tác đăng ký cư trú đạt hiệu quả, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, bố trí nhân lực bảo đảm công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục đăng ký cư trú theo đúng quy định, thuận lợi cho người dân; đã bố trí 224 lượt cán bộ đăng ký cư trú (chuyên trách 90 đồng chí, kiêm nhiệm 134 đồng chí) và 447 lượt cán bộ thực hiện công tác quản lý cư trú (chuyên trách 309, kiêm nhiệm 138) trong đó đã duy trì bố trí 82 lượt cán bộ cũ (trước 01/7/2021) và rà soát bổ sung 32 lượt cán bộ mới thực hiện đăng ký cư trú theo quy định mới. Rà soát, nâng cấp, sắp xếp trụ sở, bố trí nơi tiếp dân và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện công tác đăng ký cư trú, đến nay 100% các cơ quan đăng ký cư trú đã bố trí đầy đủ nơi tiếp dân giải quyết thủ tục đăng ký cư trú theo quy định (125 trụ sở công an cấp xã và Công an huyện đảo Cồn Cỏ).

Qua 01 năm triển khai Luật Cư trú 2020 từ 01/7/2021 đến 01/7/2022 toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết đăng ký cư trú trên phần mềm hệ thống 37.656 hồ sơ đăng ký thường trú, trả kết quả 35.631 hồ sơ, chưa trả kết quả 2.225 hồ sơ (trong đó quá hạn chưa trả kết quả 179 hồ sơ); 4.090 hồ sơ đăng ký tạm trú, đã trả kết quả 3.922 hồ sơ, chưa trả kết quả 168 hồ sơ; 974 hồ sơ khai báo tạm vắng, trả kết quả 894 hồ sơ; 11.838 trường hợp thông báo lưu trú… Thực hiện đăng ký cư trú qua dịch vụ công trực tuyến: tiếp nhận, giải quyết 1.532/37.656 hồ sơ đăng ký thường trú (đạt tỷ lệ 4,1%); 230/4.090 hồ sơ đăng ký tạm trú (đạt tỷ lệ 5,6%); 27/974 hồ sơ khai báo tạm vắng (đạt tỷ lệ 2,8%); 10.064/13.460 hồ sơ thông báo lưu trú (đạt tỷ lệ 74,8%). Thực hiện đăng ký, quản lý cư trú đối với một số loại nhân khẩu là công an, quân đội ở tập trung trong doanh trại; rà soát, quản lý, thu thập thông tin, tài liệu các loại nhân khẩu đặc biệt, di cư tự do, nhân khẩu vắng mặt khỏi địa phương… Qua đó công tác đăng ký, quản lý cư trú đã cung cấp kịp thời tình hình số liệu nhân, hộ khẩu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có chủ trương, giải pháp góp phần quản lý địa bàn, đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

                                                                                       NHƯ QUỲNH