Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 03/11/2014 đến 08/11/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 03/11/2014 đến 08/11/2014

 

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

THỨ 2

03/11

Sáng

-8h00: Nghe thanh tra báo cáo vụ đấu giá giá quyền sử dụng đất ở Triệu Thành, Triệu Phong

Ban giám đốc

Đ/c Hải, Đ/c Hồng, Vp

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 3

04/11

Sáng

- 8h00: Kiểm tra hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý CA Gio Linh

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

Lái xe

Chiều

- 14h00: Hội nghị lấy ý kiến đối với các quy định về các thủ tục hành chính

Đ/c Hoàng Kỳ

Phó Giám đốc

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 4

05/11

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 5

06/11

Sáng

- 8h00: Kiểm tra hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý CA Triệu Phong.

- Tập huấn và cấp phát chữ ký số

 

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

 

 

Lái xe

 

 

Đ/c Đức Linh, Hương

Chiều

- Tổ chức hội nghị liên ngành góp ý dự thảo Bộ luật hình sự

Đ/c Hoàng Kỳ

Phó Giám đốc

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 6

07/11

Sáng

- 7h300: Tổ chức cấp phát và tập huấn hướng dẫn chữ ký số.

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Đ/c Hoàng kỳ

 

Chiều

- 14h00: Thanh lý tài sản

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

Đ/ Đức Linh, Sen, Hương

Cả ngày