Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 03/8/2015 đến 08/8/2015)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 03/8/2015 đến 08/8/2015)

 

 

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

 

THỨ 2

03/8

Sáng

- 7h30”: Chào cờ

 

- 8h00”: Giao ban nội bộ

 

 

 

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

- Toàn thể CB, CC, VC, NLĐ

Trưởng phòng, thủ trưởng các đơn vị.

Chiều

 

 

 

 

 

THỨ 3

04/8

Sáng

- 8h00”: Làm việc với Thanh tra Bộ Xây dựng

- 7h30”: Hội nghị triển khai Luật xây dựng

Đ/c Hoàng Kỳ

Phó giám đốc

Đ/c Bùi Thị Hồng

Trưởng phòng

Lái xe

Chiều

- 13h30”: Hội nghị triển khai Luật xây dựng

Đ/c Bùi Thị Hồng

Trưởng phòng

 

THỨ 4

05/8

Sáng

- 7h00”: Dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

 

- 7h30”: Hội nghị triển khai Luật xây dựng

- 7h00”: Đi nghỉ dưỡng sức theo chương trình của BTC Tỉnh ủy (Lăng cô-Huế)

Đ/c Hoàng Kỳ

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

Đ/c Bùi Thị Hồng

Trưởng phòng

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

Lái xe

Chiều

- 13h00”: Dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

 

- 13h30”: Hội nghị triển khai Luật xây dựng

Đ/c Hoàng Kỳ

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

Đ/c Bùi Thị Hồng

Trưởng phòng

Lái xe

THỨ 5

06/8

Sáng

- 7h00”: Dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Đ/c Hoàng Kỳ

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

Lái xe

Chiều

- 13h00”: Dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Đ/c Hoàng Kỳ

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

Lái xe

Cả ngày

 

 

 

 

THỨ 6

07/8

Sáng

 

- 7h30”: Dự chung kết cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật, chính sách người có công và xã hội”

- 7h30”: Tổng kết cuộc thi tìm hiểu “Hiến Pháp nước CHXHCNViệt Nam”

Đ/c Dương Thị Thu Hà

Trưởng phòng

 

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

 

 

 

Phòng PBGDPL, VP, BGK

Chiều

 

 

 

 

THỨ 7

08/8

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

                                  

- Ghi chú: Đ/c Phan Văn Phong, Giám đốc Sở – đi nghỉ dưỡng sức theo chương trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 05 - 8/8/2015                   

                                                                                           VĂN PHÒNG SỞ