Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong năm 2023, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số kết quả như sau:

          * Về công tác chỉ đạo, điều hành:

          Để chỉ đạo thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2023 về thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Công văn số 5424/UBND-NC ngày 18/10/2023 về việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

          Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

          * Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2023 về thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh đã ban hành Kế hoạch hoặc lồng ghép tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; các Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trong phạm vi quản lý. Công tác phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn chủ yếu được thực hiện dưới hình thức: Hội thảo, hội nghị, đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Công văn số 649/STP-QLXLVPHC ngày 06/4/2023 v/v hướng dẫn một số nội dung về quản lý xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, đã ban hành Kế hoạch số 865/KH-STP ngày 12/5/2023 về bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2023 và tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính cho công chức làm công tác pháp chế hoặc thanh tra tại các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; công chức một số phòng chuyên môn cấp huyện, cán bộ công an cấp huyện; công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính cấp xã (tổng số người tham gia tập huấn là 175 người); thực hiện 01 chuyên mục pháp luật và đời sống phát sóng trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh với nội dung “Hải Quan Quảng Trị với công tác xử phạt vi phạm hành chính”.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án VFBC tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn về xử lý vi phạm hành chính và kỹ năng xử lý vi phạm hành trong lĩnh vực lâm nghiệp cho 80 công chức trong lực lượng Kiểm lâm. Các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được tuyên truyền, tập huấn như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Tại cấp huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như: UBND huyện Hướng Hóa tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng cộng 370 người tham dự. UBND huyện Gio Linh đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và cán bộ, công chức UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 65 người tham dự. UBND thị xã Quảng Trị tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, tuyên truyền mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

* Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Trong năm 2023, công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cấp huyện được quan tâm, chú trọng hơn. UBND Gio Linh, TP Đông Hà, Hướng Hóa, Đakrông đã ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý. Các địa phương còn lại thực hiện kiểm tra lồng ghép với kiểm tra công tác tư pháp hàng năm. Qua đó, phát hiện những hạn chế, từ đó kịp thời khắc phục, hoàn thiện, nâng cao công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

* Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

Trong thời gian từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023, tình hình xử phạt vi phạm hành chính tại UBND các cấp và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

          - Tổng số lượng vụ vi phạm bị phát hiện, xử phạt: 1117 (giảm 152 vụ so với cùng kỳ năm trước); Tổng số đối tượng bị xử phạt: 1198 đối tượng (giảm 192 đối tượng so với cùng kỳ năm trước).

          - Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Tổng số quyết định xử phạt: 1171 (giảm 231 quyết định so với cùng kỳ năm trước); Số lượng quyết định xử phạt đã thi hành xong: 1091 (giảm 287 quyết định so với cùng kỳ năm trước); Số lượng quyết định hoãn, giảm, miễn thi hành phạt tiền: 4; Số lượng quyết định phải cưỡng chế thi hành: 3; Số lượng quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 4.

          - Việc áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định.

          * Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính: 78 đối tượng (tăng 12 trường hợp so với cùng kỳ năm trước); Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 77 đối tượng (tăng 14 trường hợp so với cùng kỳ năm trước); Tổng số lượng người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình và giáo dục dựa vào cộng đồng: 7 đối tượng (tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ năm trước); Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 68 đối tượng đang chấp hành quyết định; không có trường hợp giảm thời hạn, hoãn, miễn chấp hành quyết định.

Nhìn chung, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 về cơ bản được thực hiện nghiêm minh, tuân thủ đúng pháp luật; qua đó đã xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm, góp phần duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

                                                            Thu Duyên