Chi tiết - Sở Tư pháp

Xác định trách nhiệm trong việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (CTMT XD NTM), ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến GDPL, hòa giải cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Căn cứ vào Kế hoạch này, Sở đã ban hành Kế hoạch riêng về công tác phổ biến GDPL, hòa giải cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phổ biến GDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.